کاربرد کربنات کلسیم از دیدگاه زیست محیطی

Date: 11/16/2014 1:40:31 PM

کاهش گازهای گلخانه ای :

هر کیلوگرم فیلم پلی اتیلن حاوی 20% کربنات کلسیم به میزان 17% کمتر از فیلم پلی اتیل خالص، گاز گلخانه ای CO2 تولید می کند.

 


Latest

Contact Us